Sverige är ingen isolerad ö – krönika av Jonas Gräslund, Skanska

Ingen har undgått att klimatpåverkan och dess konsekvenser är på agendan. De flesta ifrågasätter inte orsakerna till klimatpåverkan. Gränsöverskridande systemförändringar kommer att behövas, denna insikt blir dock inte alltid till klara avsikter.

Ett sådant exempel är att det i byggsektorn i Sverige fortfarande saknas metoder, verktyg och praxis för att bedöma konsekvenserna för resursbehov och koldioxidgenerering. Problemet är att Sverige ser sig som en isolerad ö och inte har ett europeiskt perspektiv på nationella styrmedel och tekniklösningar. Det snäva perspektivet påverkar också besluten när det gäller energieffektiva byggnader i Sverige.

Boven i dramat är begreppet ”köpt energi”. Gällande regelverk tar enbart hänsyn till den enskilda byggnadens behov av köpt energi för uppvärmning, kyla, fastighetsel m.m. Hur mycket energi som går åt totalt sett för att skapa den värme, kyla och fastighetsel som behövs för att driva byggnaden blir då ointressant. Det finns en stor okunskap om hur och var produktionen av den köpta energin sker och hur det hänger samman med möjligheterna att åstadkomma energieffektivisering vid nyuppförande av nära-nollenergibyggnader. Kunskapen är så låg att många planerade och många redan genomförda energieffektiviserande åtgärder till och med ökar den negativa klimatpåverkan istället för att minska den. Det på grund av avsaknaden av transparenta metoder.

Ute i Europa pågår samtidigt diskussioner kring och standardisering av begrepp som ”grid interaction” och ”load matching” för att kvantifiera miljönyttan av att tillföra förnyelsebar energi till elnätet.  Detta för att försäkra sig om att man inte ökar på klimatpåverkan om man väljer elkrävande utrustning trots att man tillför förnyelsebar el. Det planeras flera elöverföringskablar mellan olika marknader inom Europa och Norden, vilket mer och mer internationaliserar elhandeln och dess miljöpåverkan.

Dessa diskussioner verkar ännu inte gjort något avtryck i Sverige när man ser till de svenska styrmedlen och konsekvenserna av olika teknikval. Det finns en hemläxa att göra för både bygg/fastighetsbranschen och framförallt myndigheterna. En lösning som lokalt ser bra ut för miljön kan innebära det helt motsatta och snarare motverka Sveriges och EU:s målsättning att hushålla med våra resurser och minska utsläppen. Och det var väl inte avsikten?

Skriv ut

7 kommentarer till Sverige är ingen isolerad ö – krönika av Jonas Gräslund, Skanska

 1. Varför inte skrota begreppet ”köpt energi” och fokuser på byggnadens faktiska energibehov. Den dagen tex. en värmepumpslösning står inför en ”re-investering” eller av annat skäl ersättas med tex. fjärrvärme (som kanske dessutom till huvudelen består av spillvärme) så kommer ”den köpta energin” att öka dramatiskt och byggnadens energiprestanda försämras trots att byggnadens förutsättningar i övrigt är lika. Har då byggnaden blivit sämre?

  • Jakop Wiberg 10 juni, 2013 at 07:56

   Begreppet ”köpt energi” är oerhört relevant. Det är bara den som har en miljöpåverkan. Att återvinna sin egen frånluft eller att ta av den lagrade och aldrig sinande solenergin i berget under har ingen miljöpåverkan överhuvudtaget. Därför är det ur miljösynpunkt bara intressant att mäta köpt energi (och värdera den ur miljösynpunkt). Den delen påverkas ju i sin tur av byggnadens energiprestanda. Så om man byter från en värmepumpslösning där man valt att driva pumpen med miljöel och ta solenergi från berget och går över till fjärrvärme (ett scenario som för övrigt känns helt orimligt) så blir byggnaden definitivt sämre ur miljösynpunkt.

   • Peter Sivengård 5 juli, 2013 at 11:12

    Jonas lyfter fram det som verkligen räknas, dvs den primärenergi som går åt för att värme fastigheten. Det finns värmepumpar i fjärrvärmenät som använder renat avloppsvatten som värmekälla och dessa anläggningar har betydligt högre årsmedelvärmefaktor än en lokal värmepump i en fastighet har. Att då påstå att fjärrvärme är en sämre lösning, vilket begreppet ”köpt energi” medför, är helt ologiskt. Dessutom består produktionen av fjärrvärme oftast av fossilfri kraftvärme samt spillvärme för vilka primärenergifaktorn är nära noll. Skall vi energieffektivisera på riktigt så måste begreppet ”köpt energi” ersättas med något annat.

    • 15 % av den fjärrvärme som förbrukades i Sverige 2012 kom från fossila bränslen. Samma faktor för elförbrukningen var just under 15 %. Det talar ett mycket tydligt språk och är svårt att missförstå. Fjärrvärmen är miljövänlig, men går ändå inte att jämföra med en bra värmepumpsinstallation. Så är det bara.

 2. Både Lars och Jakop verkar se problematiken med att inte värdera den köpta energin ur miljösynpunkt, fast på olika vis. Problemet med att enbart mäta köpt energi och räkna kWh köpt energi är att man inte ser värdet i form av totala behovet av kWh som krävs för att skapa den köpta energin. Det kan liknas vid att räkna mynt. Man kan räkna antalet mynt (köpt energi) men man får värdet om man istället räknar vad som står på mynten. Med primärenergifaktorer för de olika energislagen skulle man klara att mäta ”värdet” genom att räkna antalet kWh köpt energi för respektive energislag (el, fjärrvärme, fjärrkyla) och multiplicera med en primärenergifaktor. Energieffektivitetsutredningen SOU 2008:110 har föreslagit sådana PE-faktorer för bl. a. nyproduktion. Att införa dem i byggreglerna skulle vara första steget.

 3. Vi behöver minska energianvändningen för att vi använder mer energi än som är hållbart .. för vem ? Jo, för planeten jorden .. och därmed för framtida generationer .. och planeten jorden bryr sig inte om hur mycket energi vi köper .. den påverkas av hur vi använder dess energiresurser !

  • joakim blomquist 17 oktober, 2015 at 21:53

   Planeten jorden behöver vi egentligen inte bekymra oss över. Den kommer alltid att klarar sig oavsett vad vi hittar på. När du säger att vi behöver minska energianvändningen så antar jag att du menar ”minska användningen av fossil förbränning”? Energi finns runt omkring oss i betydligt större mängder än det vi någonsin kan förbruka, en rejäl solstorm ger för en sekund mer energi än vad New York borna förbrukar under flera år. I backen och från solen finns energi i enorma mängder, det är bara att vi inte hittat metoder att utvinna ännu.
   Din invändning är. som jag ser det, en signal att vi borde hushålla med fossil energi för att den skall räcka en generation till?!…..jag ser det som en vacker handling att se till att den finns för ytterligare några människor men universellt är det ganska ointressant huruvida fossil energi räcker en eller två generationer. Vårt fokus, menar jag, borde ligga på att kunna utvinna energi runt om kring oss betydligt bättre. Helt enkelt att lära oss att ”mjölka ut” så mycket vi kan för det kommer vi att behöva när nästa 3 miljarder skall köra bil, titta på TV, värma vatten och tvätta kläder. Förhoppningsvis kan vi hitta metoder att göra detta något mer energieffektivt men i det stora hela så kan jag inte tänka mig att nettoanvändningen blir mindre. Ja det finns ju alltid chansen att vi råkar ut för en riktigt smäll mot mänskligheten. Värre lär det dessutom bli framåt 2030 eller så om man skall tro solforskare, men det är en annan diskussion.

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>