eco-home

Rapporter & publikationer

Här hittar du ett antal rapporter och publikationer som berör ämnet energieffektivisering. Har du förslag på material som borde finnas här? Kontakta redaktionen på info@eneff-forum.se

 

2015

Plattform för hållbar stadsutveckling – tillsammans för ett bättre liv i staden!, av Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket
Byggandets klimatpåverkan – Livscykelberäkning av klimatpåverkan och energianvändning för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus i betong, av KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skanska och Sveriges Byggindustrier
Referensgruppsmöte 1 – Förslag till energihushållningskrav för nära-nollenergibyggnader, av Boverket
Referensgruppsmöte 2 – Förslag till energihushållningskrav för nära-nollenergibyggnader, av Boverket
Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader, av Boverket
Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse, av Boverket
Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv, av Boverket
Inlaga till arbetet med Miljöbyggnad 3.0 om ursprungsmärkning av el, av Erik Dotzauer
Om konsten att minimera risken för suboptimering i den svenska energi- och klimatpolitiken, av Per Kågeson

2014

Klimatpåverkan från byggprocessen, IVA och Sveriges Byggindustrier
Hållbar användning av naturresurser – andelen nedströms klimatpåverkan för byggnader, av Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Öppna jämförelser Energi och klimat 2014 – Byggnader och transporter i kommuner och landsting, av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Energimyndigheten
Byggnads energiprestanda – Använd energi, av CIT Energy Management AB på beställning av Svensk Fjärrvärme
Netto värme eller värmeförlusttal – istället för använd energi, av ATON Teknikkonsult AB
Energianvändning i ett område, av Lågan
Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad, av Boverket

2013

Remissammanställning energieffektiviseringsdirektivet, av Näringsdepartementet
Bygga och bo primärenergiklokt (2013:28), av Johnny Kellner, Eje Sandberg, Svensk Fjärrvärme

Rapport som redovisar ett demonstrationsprojekt där både byggnad och byggprocess utformas primärenergiklokt.

Building Energy Efficiency – Policy, learning and technology change, av Bernadett Kiss, Lunds Universitet

Avhandling som visar att en kombination av styrmedel behövs för att på ett framgångsrikt sätt främja energieffektivisering av byggnader. Genom att studera hur olika policyinstrument främjat utveckling och spridning av energieffektiva tekniker i Sverige, Tyskland, England och Schweiz svarar Bernadett Kiss på frågan: hur vi stödjer utvecklingen av energieffektiva byggnader och vilka styrmedel som effektivt har stöttat utvecklingen av ny energieffektiv teknik för byggnader?

Economic and Environmental benefits of CHP-based District Heating Systems in Sweden, av Shahnaz Amiri, Linköpings Universitet

Avhandling från 2013 som visar att CHP-baserad fjärrvärme och fjärrkyla som nyttjar olika energikällor kan bidra till mer kostnadseffektiva energisystem som även ger minskade globala koldioxidutsläpp.

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen, av Rebecka Engström, Jenny Gode och Ulrik Axelsson, IVL

Rapporten ger vägledning till hur man bör följa upp påverkan på de svenska miljömålen vid förändrad energianvändning i samband med genomförda projekt eller åtgärder.

Potentialen för kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla (2013:15), av Håkan Sköldberg, Thomas Unger och Anders Göransson, Svensk Fjärrvärme

En övergripande bedömning av potentialen för högeffektiv kraftvärme, men också för effektiv fjärrvärme och fjärrkyla.

Vilken uppvärmningsform är bäst för klimatet och plånboken? av Profu, Umeå Energi

Det oberoende konsultföretaget Profu presenterar sin undersökning Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå, där man studerat kundens val utifrån de fyra alternativen fjärrvärme, bergvärmepump, luft-/vattenvärmepump samt pelletspanna. Fokus har varit kundens kostnader och hur kundens val av uppvärmningsform påverkar utsläppen av växthusgaser.

Fjärrsyn (Energimyndigheten och fjärrvärmeföretag) – Primärenergi i avfall och restvärme, av Patrik Thollander, Patrik Rohdin, Louise Trygg, Magnus Karlsson, Mats Söderström och Bahram Moshfegh, Linköpings Universitet

En studie som visar att om 2020 – målet avseende primärenergi ska kunna uppnås kommer det att leda till kraftiga förändringar av användning och tillförsel av energi i svensk industri.

Primärenergi i avfall och restvärme ( 2012:5) , av Jenny Gode, Tomas Ekvall & Fredrik Martinsson, Erik Särnholm, Jeanette Green, Svensk Fjärrvärme

Rapport från 2012 som redovisar resultatet ett projekt som syftat till att redogöra för olika allokeringsmetoder vid användning av avfall och industriell restvärme i fjärrvärmesektorn, att rekommendera allokeringsmetod samt att rekommendera primärenergifaktorer för avfallsbränslen och restvärme. Projektet ingick forskningsprogrammet Fjärrsyn och finansierades av Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen.

Kommunala krav på energieffektivt byggande vid  marköverlåtelse – Utkast till mer gemensam inriktning, SKL (2012)

Arbetsmaterial som ligger till grund för SKL:s arbete för dialog mellan kommuner, stat  och byggbransch i väntan på Byggkravsutredningen. Materialet består av en övergripande inledning baserat på politiska ställningstaganden på SKL samt tekniska bilagor för vägledning vad gäller kravens praktiska utformning.

 

2012

Vägar och irrvägar till energieffektivisering: vägvalet är politiskt Hägerby & Persson, Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik (2012)

En litteraturstudie som fokuserar på vikten av ett systemperspektiv på energianvändningen och diskuterar samhällets mål och medel utifrån energieffektiviseringsperspektivet. Läs hela rapporten här.

Miljövärdering 2012 -guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden, Svensk Fjärrvärme (2012)

En vägledning  från Svensk Fjärrvärme för hur fjärrvärmebranschen kan beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen

Konsumtionsbaserade miljöindikatorer -Underlag för uppföljning av generationsmålet, Naturvårdsverket (2012)
Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck – analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion, Stockholm Environment Institute (2012)
Energiavatal 12 – för överenskommelse om energianvändning, av Byggandets Kontraktskommitté, BKK, och Sveby (2012)

 

2011

RESURSINDEX FÖR ENERGI -konsekvensanalys för byggnader med fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme (2011)

Studie från Svensk Fjärrvärme som presenterar en helt ny metod för ett energiresursindex (eller kortare energiindex), där även olika energislags hållbarhetsegenskaper vad gäller uthållighet och tillgänglighet, beaktas. Energiindexet används för att bedöma energiresurseffektivitet i ett hållbarhetsperspektiv och kan på så sätt ge en bättre vägledning för vilka energikrävande produktsystem som leder mot en mer hållbar utveckling.

Samhällsbyggande för klimatet -Kommuner och landsting som visar vägen, SKL (2011)

Rapport från SKL som ger ett tjugotal exempel på arbetet för minskad klimatpåverkan i kommuner, landsting och regioner i landet. Rapporten lyfter fram potentialen för hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer för kommuner, landsting och regioner.

 

2010

Greenhouse gas emissions from power generation and consumption in a nordic perspective, Erik Dotzauer i Energy Policy, vol. 38, s. 701–704  (2010)
Hur ska vi nå de samhälleliga energimålen?, Sveriges Byggindustrier (2010)

Rapporten skriven av Sveriges Byggindustrier som berör de, enligt författarna, största hinder som måste undanröjas för att de samhälleliga energimålen ska kunna uppnås. Rapporten behandlar enbart flerbostadshus.

EUs 2020-mål avseende primärenergi : En studie av effekterna för svensk industri , Thollander, Rohdin, Trygg, Karlsson, Söderström & Moshfegh vid Tekniska högskolan Linköpings universitet (2010)

Rapport skriven av Thollander, Rohdin. Trygg, Karlsson, Söderström och Moshfegh vid Tekniska högskolan Linköpings universitet. Rapporten utreder den effekt, i form av minskad energianvändning, som EU:s 2020-mål beträffande primärenergi medför för svensk industri.

 Ekonomisk analys av energieffektivisering i bebyggelsen, Thomas Ejdemo & Patrik Söderholm, Nationalekonomiska enheten, Luleå tekniska universitet (2010)

Rapport som syftar till att analysera de viktigaste barriärerna mot energieffektivisering i svensk bebyggelse och behovet av styrmedel för energieffektivisering.

 

2009

Miljövärdering av el ur systemperspektiv –En vägledning för hållbar utveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet (2009)

I rapporten framför fyra forskare och konsulter sina åsikter om hur miljövärdering av el bör göras. Ämnen som berörs är drivkrafter för utvecklingen av elsystemet, köp av miljömärkt el och kopplingen till miljönytta. Rapporten är framtagen med finansiellt stöd av Svensk Fjärrvärme.

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen, IVL Svenska Miljöinstitutet (2009)

2008

Energisamverkan Etapp 2 – Effektiv energianvändning och energiförsörjning ur ett systemperspektiv, Svensk Fjärrvärme (2008)

Rapporten är det andra steget i ett samverkansprojekt mellan bygg‐ och energibranschen. Syftet med rapporten är att klargöra sambanden mellan hur energianvändning i byggnaderna under drift och olika former av energitillförseltill byggnaderna påverkar energieffektiviteten, uttryck i primärenergi, samt hur detta påverkar koldioxidutsläppen.

Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion -Modellberäkningar; Elforsk rapport 08 30, ELFORSK  (2008)
Miljövärdering av el– med fokus på utsläpp av koldioxid, ELFORSK (2008)

 

2007

Sustainable energy end use from a systems perspective, Persson, WSP Environmental, Sweden (2007)

 

2006

Energianvändning- och försörjning för byggnader ur ett systemperspektiv – Ett samverkansprojekt mellan bygg- och energibranschen, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Svensk Fjärrvärme med flera (2006)

Samverkansprojekt mellan Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Svensk Fjärrvärme i samarbete med E.ON, Fortum Värme, Göteborg Energi,JM, NCC Teknik, Skanska Sverige, Tekniska Verken  i Linköping samt Veidekke Bostad. Projektet syftade till att undersöka vilka möjligheter och risker som finns vid utformande av byggnader avseende resursanvändning i ett helhetsperspektiv.

Marginalel och miljövärdering av el, Elforsk rapport 06:52, ELFORSK, Sköldberg, Unger & Olofsson, (2006)

2005

”Allt eller inget – Systemgränser för byggnaders uppvärmning”  (2005), av  Agneta Persson, Camilla Rydstrand och Pia Hedenskog, ÅF-Energi & Miljö AB

Utredningen som genomförts av ÅF-Energi & Miljö AB på uppdrag av Statens energimyndighet.  Syftet med rapporten är. Rapporten syftar till att på ett rättvisande sätt jämföra energianvändningen för byggnader med olika uppvärmningssystem.