Harmonisering av byggregler i Norden

Idag kan ett hus beräknas använda tre gånger så mycket energi beroende om det står på den danska eller svenska sidan av Öresund. De olika lagarna och reglerna i Norden försvårar därför export och hämmar utvecklingen av ny klimatsmart byggteknik. Därför efterfrågade Svanen och ett antal svenska byggföretag under 2014 snabb politisk handling för att harmonisera byggreglerna i de nordiska länderna. Detta har resulterat i att Boverket har fått i uppdrag att harmonisera byggreglerna i Norden, vilket väckt mycket frågor kring hur byggreglerna egentligen ser ut i övriga Norden. En rapport från Dalarnas Högskola konstaterade att Sverige valt att vikta elenergi för uppvärmning markant lägre än våra grannländer och ej heller valt att göra samma låga primärenergianvändning av fjärrvärme som våra grannar gjort. Sammantaget menar rapportförfattarna att de svenska reglerna styr i en helt annan riktning än hos våra elhandelspartners.

Projektet om harmonisering i Norden stöds av regeringen med motiveringen att nationella byggregler inte ska fördyra och försvåra ett klimatsmart byggande eller energieffektivisering.

Läs mer.

Omfattande kritik mot BBR från utredningens referensgrupper

Ett större referensgruppsarbete kring BBR är på väg att gå i mål och efterfrågan på nytänkande är stort. Förutom att vissa anser BBR enkelt och mätbart så är kritiken mot BBR omfattande och andra sätt att mäta energin efterfrågas. Dessutom vill flera undvika viktningsfaktorer, förutom eventuellt för att vikta el och värme. Primärenergifaktorer är något flera tar upp och en genomgående önskan har varit att se mer till nordiska grannländer och hur de arbetar med primärenergifaktorer. Under våren kommer Boverket att hålla i en hearing innan uppdraget redovisas den 15 juni, hösten 2015 kommer utredningen gå på remiss, tidigast under nästa år kommer Boverkets slutliga förslag vara klart. Eneff-forum har sammanfattat de två senaste referensgruppsmötena.

Läs mer.

BBR:s systemgränser ifrågasätts i tre nya rapporter

Flera nya rapporter ifrågasätter BBR:s systemgränser när nya regler för nära-nollenergibyggnader skall tas fram. Samtliga har valt att inte ha kvar de nuvarande systemgränserna utan har förslag på nya.

Läs mer.

Header

Vi utreder energikraven från scratch, helt självklart så är primärenergi och systemperspektiv synnerligen relevant – Intervju med Thomas Johansson på Boverket

Sammantaget så är det så att vi utreder hur energikraven skall utformas från scratch, nära-nollenergibyggnader är något relativt nytt varav en grundlig genomgång och analys kommer ske. Helt självklart är primärenergifaktorer och ett systemperspektiv något som är synnerligen relevant i utredningarna, säger Thomas Johansson, projektledare och energiexpert på Boverket.

Läs mer.

Räcker energieffektivisering för att klara miljömål? – Krönika av Johnny Kellner, Veidekke

Huruvida Sverige ska lyckas klara EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv blir en ren definitions- och tolkningsfråga. Men den som lyckas lösa det befintliga bostadsbeståndets komplicerade finansiella knutar för renovering och energieffektivisering borde kunna nomineras till Nobels Ekonomipris skriver Johnny Kellner, f.d. Energi- och klimatstrateg, Veidekke, som efter pensionen bloggar för tidningen Byggindustrin.

Läs mer.

Masthusen i Malmö, Nordens första hållbara stadsdel – Intervju med Andreas Ivarsson, Diligentia

 

Det speciella med Masthusen är att det inte bara handlar om en hållbar fastighet som miljöcertifierats utan en hel stadsdel. Masthusen är den första stadsdelen i Norden som blivit certifierad enligt BREEAM. Stadsmiljön har granskats när det gäller dess bidrag till framtida klimatförändringar och sin anpassningsförmåga till nya förhållanden. Dessutom har man sett till huruvida man lyckats skapa grönska med högt ekologiskt värde och hur väl man använder resurser såsom vatten, material och avfall säger Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef, Diligentia.

Läs mer.

Banner hållbara städer

En industriell symbios är en förutsättning för hållbara städer – Intervju med Anette Persson på Energimyndigheten

Runt om i världen ökar befolkningen och då främst i våra städer, utvecklingen mot hållbara städer blir därför allt viktigare för att nå de energi-och klimatpolitiska målen. Eneff-forum har intervjuat Anette Persson, ansvarig för Hållbar stadsutveckling på Energimyndigheten om vad som händer i Sverige och i EU.

Läs mer.

Öppen fjärrvärme i centrum för den hållbara staden – Intervju med Ulf Wikström, hållbarhetschef Fortum Värme

Vi måste lämna de enkelriktade flödena av energi och material och gå mot cirkulära system som återvinner resurser. Så beskriver Ulf Wikström, Fortum Värmes hållbarhetschef, grundidéen bakom det framtidsinriktade projektet Öppen fjärrvärme. Läs intervjun med Ulf Wikström om Fortum Värmes arbete för en mer hållbar stad.

Läs mer.

Hållbara städer, hett ämne i Almedalen

På söndag inleds årets Almedalsvecka i Visby på Gotland och energieffektivisering och hållbara städer är populära ämnen på agendan. Eneff-forum kommer att finnas på plats under veckan och bevaka ett antal seminarier med bäring på energieffektivisering , systemperspektiv, och hållbara städer.

Eneff-forum har samlat ett urval av veckans intressantaste seminarier på temat.

Läs mer.

banner_vårUtredningsdirektivet som vi vill se i höst: ”En sammanhållen politik för energieffektivisering med systemsyn”

Eneff-forum har tagit fram ett utredningsdirektiv som vi tycker att nästa energiminister borde skriva. En särskild utredare bör utses för att uppnå målet med en sammanhållen politik för energieffektivisering med systemsyn. Utredningens huvudsakliga syfte skall vara att säkerställa att de regelverk som berör energieffektivisering vid nybyggnation samt befintlig bebyggelse inte motverkar att Sverige når upp till klimatmålen. Syftet är också att utveckla rådande regelverk så att byggbolag, energiföretag, fastighetsbolag, miljöorganisationer m.m. skall kunna energieffektivisera under konkurrens- och teknikneutrala former med fokus på systemtänk.

Kommer vi att få gehör?

Läs mer.