earthAvsikten med Eneff-forum

Energieffektiviserings-forum (Eneff-forum) är ett öppet forum för diskussion, kunskapsutbyte och analys om hur Sverige på bästa sätt kan energieffektivisera för att nå de resurs- och klimatmål som regering och riksdag har fastställt.

Det pågår ett betydande antal utredningar, beslutsprocesser och initiativ inom EU och på nationell och lokal nivå som berör energieffektivisering. De kommande åren ska flertalet av dessa landa i regelverk som kommer att styra hur vi bygger och värmer våra fastigheter för lång tid framöver. Komplexiteten och de långsiktiga effekterna av besluten gör att diskussionen behöver fördjupas.

Eneff-forum har bildats för att vara ett forum för öppna samtal. Vi vill tillsammans med alla berörda och intresserade:

  • Skapa ett forum för öppet, kunskapssökande samtal om energieffektivisering i allmänhet och inom energiförsörjning av fastigheter i synnerhet
  • Bevaka nyhetsflödet inom energieffektiviseringsområdet
  • Samla och ordna EU-direktiv, nationella lagar och förordningar och andra regelverk som har bäring på energieffektiviseringsområdet
  • Samla och ordna utredningar och rapporter från akademin och andra institutioner som ägnar sig åt analys, forskning och utredning inom energieffektiviseringsområdet

Härigenom kan vi bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om betydelsen av ett systemperspektiv för energieffektivisering och till ökad förståelse av vilka konsekvenser olika utformningar av styrmedel ger.

För oss är god energieffektivisering alltid baserad på ett systemperspektiv. Formeln ”think global, act local” fångar tanken. Det gäller att finna de lösningar och de styrsystem som skapar störst reell effekt per satsad krona. Energieffektivisering är viktigt och suboptimering måste undvikas.

Medverkan i form av texter, utredningar och kommentarer välkomnas från experter, forskare, branschföreträdare, politiker och andra intressenter. På Eneff-forum presenteras löpande analys och inlägg som speglar olika perspektiv och synsätt som rör energieffektivisering. Här finns också information om aktuella evenemang, händelser och nyheter.

De åsikter som presenteras på Eneff-forum i inlägg, utredningar, kommentarer, intervjuer och artiklar är författarnas egna. Inkomna bidrag bearbetas redaktionellt men inte innehållsmässigt.

Välkomna att delta i diskussionerna!