Konvertering från fjärrvärme till bergvärmepump fördubblar koldioxidutsläpp

Att Boverkets byggregler (BBR) inte tar hänsyn till olika energislags klimatpåverkan debatteras flitigt och är en av huvudfrågorna när Boverket skall göra om energihushållningskraven.

Eneff-forum har intervjuat Jonas Gräslund, teknikchef på Skanska, som har gjort en allmän beräkning på en konvertering från fjärrvärme/fjärrkyla till bergvärmepump. Utfallet är alarmerande i form av en ökning av såväl primärenergi som en fördubbling av koldioxidutsläppen. Det är en konsekvens av BBR.

Vad är bakgrunden till att du räknat på en konvertering från fjärrvärme/fjärrkyla till bergvärmepump?

Jag vill visa hur fel BBR kan styra när reglerna inte tar hänsyn till olika energislags klimatpåverkan, det vill säga vilken energikvalitet som respektive sorts energi har. Idag använder sig Boverket av begreppet köpt energi utan viktningsfaktorer vilket kan bli missvisande då man inte ser värdet av den tillförda energin genom att inte se till det totala energibehovet.

Hur har dessa beräkningar gjorts?

Jag har utgått från en några år gammal kontorsbyggnad och tagit PE-värden(primärenergi) och CO2-värden(koldioxid) från Energisamverkan I-arbetet, beräkningsverktyget Sture från Energisamverken II-arbetet(Stockholms värden) samt från Elforsk 08:30, miljövärdering av el.

Se nedan Jonas Gräslunds utgångsvärden och beräkningar.

Generell konsekvensjämförelse vid konvertering från fjärrvärme och fjärrkyla till geoenergianläggning, resurs- och klimatprestanda.

Beräkningar

Vad blev resultatet?

Om man följer BBR och i en några år gammal kontorsbyggnad byter ut fjärrvärmen mot en bergvärmepump så ökar såväl primärenergianvändningen som utsläppen av koldioxid, sistnämnda fördubblas i jämförelse med det ursprungliga alternativet, fjärrvärme.

Vad vill du att beslutsfattare skall lära sig av resultaten?

Att förstå konsekvenserna av nuvarande BBR och av ändrad energitillförsel. Vi måste lära oss att göra en miljövärdering av den energi som levereras, exempelvis genom att redovisa koldioxidutsläppen som ovan och se till primärenergi. Dessutom måste vi lära oss skillnaden på högkvalitativ och lågkvalitativ energi, för uppvärmning så räcker det med lågkvalitativ energi som exempelvis fjärrvärme.

Det finns överlag en stor okunskap om hur och var produktionen av den köpta energin sker och hur det hänger samman med möjligheterna att åstadkomma energieffektivisering, exempelvis vid nyuppförande av nära-nollenergibyggnader. Kunskapen är så låg att många planerade och genomförda energieffektiviserande åtgärder till och med ökar den negativa klimatpåverkan som i räkneexemplet ovan.

Nu pågår det en utredning hos Boverket om just energihushållningskraven, vad föreslår du för lösning för BBR?

Med primärenergifaktorer för de olika energislagen skulle man klara att mäta ”värdet” genom att räkna antalet kWh köpt energi för respektive energislag (el, fjärrvärme, fjärrkyla) och multiplicera med en primärenergifaktor. Energieffektivitetsutredningen SOU 2008:110 har föreslagit sådana PE-faktorer för bl. a. nyproduktion. Att införa dem i byggreglerna skulle vara första steget.

Skriv ut

Inga kommentarer

Bli först att kommentera

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>