Energikommissionens direktiv – energisystem i förändring kräver handling

Den 6 mars presenterade energiminister Ibrahim Baylan Energikommissionen, en parlamentarisk kommission under ledning av energiministern själv. Det långsiktiga arbetet i kommissionen syftar till att se över energiförsörjningen till 2050, med ett särskilt fokus på energiförsörjningen till industrin och med hänsyn till klimat och miljö. Energikommissionen kommer att bestå av ledamöter från alla partier i riksdagen, utifrån mandatfördelningen, och bedrivas i nära dialog med intressenter inom energiområdet. Energikommissionen ska redovisa sitt arbete senast den 1 januari 2017.

– Det finns många skäl att söka samarbete över blockgränserna i energifrågan. Det viktigaste är klimatutmaningen och industriförsörjningen. Dessa frågor kräver att vi politiker på ett långsiktigt och tålmodigt sätt utvecklar samhället i en mer hållbar riktning, sade energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen pekar på att Sveriges elförsörjning står inför stora utmaningar och att förutsättningarna för energiförsörjningen har förändrats såväl internationellt som i Sverige. Just behovet av ny kunskap är återkommande i direktiven, speciellt med tanke på att ett energisystem behövs med fler förnyelsebara energikällor.

Arbetet kommer att bedrivas i tre faser:

  • En kunskapsinhämtande fas, där kommissionen tar del av och väljer ut scenarier för energiförsörjningen fram till 2050
  • En analyserande fas där konsekvenserna av olika scenarier studeras och förslag till ändringar i regelverken tas fram
  • En förhandlingsfas, då kommissionen enas om huvudpunkterna i en energipolitisk överenskommelse

Eneff-forum har talat med Erik Thornström, områdesansvarig styrmedel, kraftvärme och EU-samordning, på Svensk Fjärrvärme om hans förväntningar på den nytillsatta kommissionen.

Vad är dina förväntningar på den blocköverskridande Energikommissionen?

Att det skapas en större långsiktighet kring ramarna för energipolitiken, dagens mål är satta till 2020, det är dags att tänka längre än så, 2030 och 2050 är nästa steg. För att detta skall vara möjligt krävs just en blocköverskridande överenskommelse. Till skillnad från andra utredningar så kommer denna vara mer politiserad varav synpunkter från olika läger i högre grad kommer styra den.

Det är såklart ett tydligt fokus på el och effektfrågan kommer vara viktig. När dagens kärnkraft skall fasas ut, vad skall komma istället? Ett annat viktigt faktum som jag hoppas Energikommissionen kommer ta hänsyn till är att energisystemet måste ha en koppling till olika energibärare vad gäller systemperspektiv.

Hur tror du att energi- och byggbolagen kan bidra i Energikommissionen?

Högst troligt kommer de att ingå i de olika expertgrupperna som skall tillsättas. Att skicka in faktaunderlag och rapporter kommer vara viktigt. Alla borde ställa sig frågan vad skulle kommissionen kunna ha nytta av? Det finns goda förutsättningar att vara proaktiv, att komma in med problemformuleringar är ett sätt att bidra med underlag till utredningen.

Tilläggas skall att IVA:s, ”Vägval el”, kommer få en viktig roll, de har ett omfattande arbete som skall redovisas nästa sommar.

Vad anser du är politikens huvuduppgift i Energikommissionen?

Skapa realism i energifrågorna, titta på konsekvenser och målsättningar, är det rimliga mål vi satt upp till 2020 och vad är realistiskt till 2030 och 2050?

Vilken är den viktigaste energifrågan just nu?

För Svensk Fjärrvärme är det såklart den eventuella revideringen av Boverkets byggregler. Överlag är effektfrågan och vad vi skall ha för elmix prioriterade frågor. Vilka styrmedel som behövs för att vi skall uppnå våra mål på både kort och lång sikt kommer behöva vara i fokus.

Hur ser du på Sveriges möjligheter att påverka sina egna energipolitiska mål vs. EU:s krav?

I och med den nya Energiunionen där vi redan nu har ett 40-tal aviserade mer eller mindre ingripande förslag så är det ett faktum att EU kommer ta mer utrymme i energipolitiken. Bara det att det idag finns såväl en kommissionär för energiunionen i sig och en för klimat- och energi visar på att det är prioriterade frågor i EU. Att sätta upp gemensamma ramar för energi- och klimatpolitiken i EU är bra, denna utveckling mot en detaljreglering från Bryssel är oroväckande och måste stävjas på ett tidigt stadie, energibranschen kommer behöva anpassa sig. Idag är alltså inte Energikommissionen lika viktig som på 90-talet då vi nu har en gemensam kompetens för energipolitiken inom EU.

Att arbeta med förtroendeskapande åtgärder och visa på frivilliga åtgärder, som till exempel Prisdialogen som Svensk Fjärrvärmes medlemmar arbetar, är en lösning för att undvika för mycket inblandning av EU. Det är alltså dags för såväl energi- som byggbranschen att ta fram nya initiativ, rapporter, förslag på lösningar och presentera för Energikommissionen och på så vis uppfylla EU:s allt hårdare krav.

Skriv ut

Inga kommentarer

Bli först att kommentera

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>