PagaendeProcesser

Direktiv & lagar

Ovan en bild på några av de viktigaste processerna för ökad energieffektivisering. För byggbranschen är också olika standarder som ISO och CEN av vikt för energieffektivare bebyggelse.

Det nya Energieffektiviseringsdirektivet från EU presenterades i slutet av 2012 och skall implementeras i svensk lagstiftning senast den 5 juni 2014. Miljödepartementet är huvudansvarigt för genomförandet, dessutom ligger fem olika relativt omfattande utredningsuppdrag på Energimyndigheten och i vissa fall på Boverket. Den nationella handlingsplanen för energieffektivisering ska redovisas av medlemsstaterna till EU-kommissionen senast den 30 april 2014.

Därutöver pågår ett arbete hos EU-kommissionen med s.k. guidelines-dokument som ska underlätta tolkningen av de respektive artiklarna i energieffektiviseringsdirektivet.

Direktivet om byggnaders energiprestanda har resulterat i en proposition om energieffektiva energideklarationer och en nationell plan för att öka antalet nollenergibyggnader. Den nationella planen för att öka antalet nollenergibyggnader skall även den redovisas senast den 30 april 2014

Därutöver ligger Byggkravsutredningen och BBR 2012.

Nedan en sammanställning av direktiv, lagar och utredningar m.m. som är aktuella inom ramen för ökad energieffektivisering och systemperspektiv i Sverige.

Direktiv:

 

Lagar, propositioner:

 

Utredningar

  • Föredömliga offentliga byggnader –Främjar användningen av energi från förnybara källor, Energimyndigheten (2010)

    Energi- och klimatarbetet inom offentlig sektor utpekas ofta som vägvisare för resten av samhället. Offentliga byggnader spelar därför en viktig roll som förebilder i arbetet för energieffektivisering. I rapporten redovisas ett antal förslag till åtgärder som syftar till att säkerställa att offentliga byggnader från och med år 2012 fungerar som föredömen i att utnyttja energi från förnybara energikällor.

    Rapporten finns att ladda ner här.

  • Energiledningssystem– Ett verktyg för ständig förbättring av energiarbetet. Erfarenheter från sex svenska industriföretag, Energimyndigheten (2009)

    Energiledningssystem har visat sig vara ett värdefullt verktyg för att företag ska lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete. I den här broschyren från Energimyndigheten presenterar sex svenska industriföretag och ett certifieringsorgan sina erfarenheter av energiledningssystem. Rapporten finns att ladda ner här.