Debatt i Almedalen om vägar och irrvägar till energieffektivisering

 

Anders Sjelvgren, verksamhetschef Boverket

Anders Sjelvgren, verksamhetschef Boverket

Energieffektivisering var ett populärt ämne under årets Almedalsvecka på Gotland. En arrangör som valde att anordna ett seminarium med fokus på frågan var Fortum Värme.

Temat på seminariet var att det under de närmaste åren kommer fattas en hel del beslut, bl.a. skall energieffektiviseringsdirektivet implementeras, och att vi tillsammans måste få en sammanhållen syn på hur vi bygger och renoverar våra hus. Det diskuterades bland annat om vi har regelverk för energisnåla och hållbara hus och vilka styrmedel som bäst kan främja energieffektivt byggande?

Anders Egelrud, VD Fortum Värme, Fredrik von Malmborg, docent och kansliråd energi, Åse Togerö, utvecklingsledare på Miljöstaben, Skanska Sverige, Anders Sjelvgren, verksamhetschef Boverket, Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen och Ulrika Jardfeldt, VD Svensk Fjärrvärme höll vardera ett kortare framförande.  Seminariet fortsatte sedan med en paneldebatt, där Birgitta Resvik, chef för public affairs Fortum, var moderator.

Panelen var överens om att energieffektivisering är viktigt och något som påverkar oss alla. Anders Egelrud, Vd Fortum Värme, menade att frågorna och föreställningarna kring energieffektivisering är många.

– Det finns myter kring energieffektivisering, exempelvis om det är lönsamt eller inte. Jag är övertygad om att det är lönsamt men man måste se det ur rätt perspektiv. Man måste tänka globalt och agera lokalt. Energimarknaden står inför stora förändringar där det krävs ett systemperspektiv och hänsyn till primärenergi, det har vi missat helt i den svenska lagstiftningen, sa Anders Egelrud.

Genom att använda rätt styrmedel kan man åstadkomma mycket konstaterade Anders Egelrud, något som Fredrik von Malmborg, kansliråd på Näringsdepartementet, höll med om.

– Regeringens arbete har bland annat innefattat implementering av energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda, plan för nära-nollenergi byggnader m.m. Nästa sommar kommer också ett meddelande från kommissionen om uppföljning av EU:s energieffektiviseringsmål och hur väl energieffektiviseringsdirektivet implementerats. Samordningen försvåras då det är flera processer på gång samtidigt, det skulle vara önskvärt att allt som sker vore mer sammankopplat, sa Fredrik von Malmborg.

Fredrik von Malmborg påpekade också att mer pengar är avsatta i budgeten för energieffektivisering men också för utvärdering av systemgränser.

– Kontrollstation 2015 för ”nära-nollenergibyggnader” är ett exempel på uppföljning av vilka systemgränser som ska gälla och vad energinivån för ”nära-nollenergibyggnader” ska vara och hur den skall definieras, sa Fredrik von Malmborg.

Åse Togerö, Skanska Sverige, visade upp Skanskas så kallade ”Gröna Karta” som ligger till grund för hur Skanska arbetar med miljöfrågor och energieffektivisering.

– Boverkets Byggregler kommer att tvingas ta hänsyn till primärenergi, det tror vi är framtiden. Dessutom räcker det inte att något är lönsamt på sikt. Man måste hitta en lösning på investeringar i energieffektivisering genom exempelvis en gemensam statlig fond, sa Åse Togerö.

Anders Sjelvgren, Boverket, gav sin syn på energieffektiviseringen och talade om frågan ur Boverkets perspektiv.

– Vi kan inte ändra regler hela tiden. Regelsystemet handlar om ett minimikrav. Boverket blev taget på sängen när energieffektiviseringsdirektivet kom, direktivet innebär stora förändringar. I detta nu arbetar vi tillsammans med Energimyndigheten för att kunna förhålla oss till direktivet, sa Anders Sjelvgren.

Anders Sjelvgren påtalade också att kontrollstation 2015 är viktig och nämnde att koldioxidutsläppen kommer från produktion snarare än användningen av energi i byggnader.

Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, sa att han är orolig över ambivalensen och smitmentaliteten som råder i energieffektiviseringssammanhang.

– Man har en smitmentalitet som handlar om hur man bästa ska komma undan byggkraven, sa Svante Axelsson.

Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme, redogjorde kort för hur man i Tyskland har kartlagt alla delar vid energieffektivisering och kritiserade bristen på samordning i Sverige.

– Varför har ingen har tagit ansvar för hur energieffektivisering ska hänga ihop på olika nivåer i samhället och i företag frågade Ulrika Jardfelt.

Fredrik von Malmborg instämde och sa att han definitivt tycker att man behöver ett systemtänk men att det handlar om att flytta sig mellan olika nivåer på stads-, hus- och systemnivå. Åse Togerö poängterade att de från Skanskas sida är för ett systemtänk men att de vill ha med fastighetsägarna och de små producenternas perspektiv.

Flertalet påtalade att det måste finnas ett forum där man gemensamt tar ansvar för energieffektiviseringen utan fördomar och myter. Anders Egelrud informerar om Eneff-forum och att forumet är ett steg i den riktningen.

– Vi är alla överens om att vi har klimatproblem, energieffektivisering är något av det viktigaste vi kan arbeta med. Idag styr Boverkets byggregler fel, vi måste ta ansvaret och göra rätt på riktigt avslutar Anders Egelrud.

Besök www.eneff-forum.se för att fortsätta diskussionen!

 

Näringsutskottet betänkande 2012/13 NU17: Energipolitiska frågor

Nyligen hölls en energipolitisk debatt i riksdagen som bland annat berörde energieffektivisering . Näringsutskottet behandlade totalt 30 motionsyrkanden om ett antal olika energipolitiska frågor från den allmänna motionstiden 2012. Yrkandena gällde bland annat biogas, vindkraft, solenergi, vågkraft, fastprissystem och energieffektivisering.

Läs hela protokollet från debatten här.

Kan ändrade byggregler minska risken för slöseri med energi?

Foto: Svensk Fjärrvärme

Foto: Svensk Fjärrvärme

Den 20 mars diskuterades byggregler vid ett riksdagsseminarium arrangerat av företrädare för Socialdemokraterna och Moderaterna i samverkan med Svensk Fjärrvärme. Ett trettiotal riksdagsledamöter, myndighets- och branschföreträdare var på plats.

Ulrika Jardfelt, VD för Svensk Fjärrvärme, inledde med att berätta hur Boverkets byggregler påverkar fjärrvärmens möjligheter att bidra till energiomställningen. Jardfeldt menade på att dagens byggregler styr mot energislösande hus och bort från fjärrvärme. Att byggreglerna riskerar att styra fel illustrerades sedan av ett par praktiska exempel.

Mattias Örtenvik, chef Sustainable City, E.ON Sverige, berättade om Hyllie-projektet. Hyllie i Malmö är ett expansionsområde med högt ställda miljöambitioner.

– Incitamenten för att bygga energisnålt och beakta framförallt ett klimat- och energinytta ur ett systemperspektiv finns inte i byggreglerna. När man har byggregler som har just styrformen köpt energi och bara köpt energi, då blir det också ett snedvridet fokus där man blandar in frågeställningar kring hur man dimensionerar klimatskalet.

Att byggreglerna kan vara problematiska även vid ombyggnation lyftes av Niclas Lundin, ordförande i samfällighetsföreningen Skrasselhanken i Enköping. Lundin berättade hur kommunens tillämpning av byggreglerna höll på att sätta stopp för ett tillsynes självklart byte till fjärrvärme från trasiga värmepumpar.

Att kommunerna har en central roll är uppenbart. Anders Hagnell från SKL beskrev hur kommunerna är engagerade i frågan om energieffektivt byggande och menade att det behövs en översyn av Boverkets byggregler. Hagnell höll med tidigare talare om att dagens byggregler främjar värmepumpar och menade att de behöver bli ambitiösare. SKL vill också att kommunerna måste få gå längre i sina energikrav

– SKL:s regler är trots allt minimiregler, men vi har såklart förståelse för branschens synpunkter att det är problematiskt att det ställs många olika krav i olika kommuner, påpekar Anders Hagnell.

Hagnell redogjorde ytterligare för de samordnade energikrav som SKL arbetar med tillsammans med Miljöstyrningsrådet.  Utgångspunkt för arbetet är nuvarande regler men med viktiga justeringar. Bland annat ska kraven vara teknikneutrala mellan värmepumpar och fjärrvärme.

Just de kommunala särkraven kom att bli föremål för seminariets kanske skarpaste ordväxlingar.  Riksdagsledamoten Anders Sellström (KD) menade att kommunerna måste lägga sig på en rimlig kravnivå eftersom det med nuvarande hyresreglering är omöjligt att ta ut de kostnadsökningar kraven medför.

SKL gav sig in i debatten igen.

– Jag är medveten om att energikraven kan göra det dyrare att bygga men de har fått en orimligt stor tyngd när det är många andra faktorer som också fördyrar, säger Gunilla Glasare.

I den avslutande paneldiskussionen hamnade fokus på Anders Sjelvgren, verksamhetschef på Boverket. Anders försvarade de nuvarande reglerna och menade att det var svårt att bara lyfta ut effektkraven och diskutera dem. Byggreglerna innehåller många andra regler.

– Vi måste ha ett regelverk som är enkelt och går att följa, poängterade Anders Sjelvgren.

Seminariet avslutades av Ulrika Jardfelt från Svensk Fjärrvärme som uppmanade riksdagen att be regeringen utreda byggreglerna för att säkerställa att de verkligen bidrar till en effektiv energianvändning.

Se hela riksdagsseminariet här.