Tidplan för Boverkets föreskrifter för nära-nollenergibyggnade

Boverkets förslag på hur nära-nollenergikrav ska införas i Boverkets byggregler (BBR) planeras att skickas ut på remiss i februari 2016. De planeras träda i kraft under hösten 2016.

Läs mer här.

8 av 10 lägenheter värms med enbart fjärrvärme

Fjärrvärme står för en stor del av energianvändningen i både hyresrätter och bostadsrätter. Då ingår både inomhusvärmen och varmvattnet. Även lokaler värms i de flesta fall på samma sätt. Det visar statistik från Energimyndigheten. Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i det befintliga beståndet av flerbostadshus och lokaler. Statistiken utgör underlag för bland annat energibalanserna, nationalräkenskaperna och rapportering till Eurostat, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Läs mer här.

Ogenomtänkta byggregler hotar fjärrvärmen

Fjärrvärmen har ställt om Sveriges uppvärmning och kraftigt minskat utsläppen. Fjärrvärmenäten kan också ta vara på energi som blir över. Nu hotas denna framgångssaga av ett ogenomtänkt förslag till nya byggregler. I förslaget vill Boverket undanta viss sorts förnybar energi från energikraven, medan annan förnybar energi, till exempel fjärrvärme ska behandlas annorlunda. Regelverket skulle försvåra den omställning vi står inför. Fastighetsägarens fria val minskar genom att energikraven styr vilken uppvärmningsform fastighetsägaren kan välja, istället för hur husen ska byggas. Samtidigt minskar också bidraget av förnybar el från kraftvärmen, skriver företrädare för Svensk Fjärrvärme i Dagens Samhälle Debatt.

Läs mer här.

Lättare att bygga mer energismart

Redan 2020 ska all nybyggnation vara nära nollenergibyggnader. Även vid renovering ska husen göras mer energieffektiva. I takt med att kraven på energieffektivt byggande ökar kommer nu också satsningar på att göra det möjligt för byggföretagen att lättare hitta och ta till sig de bästa metoderna, skriver Byggindustrin.

Läs mer här.

Så sparar kommunerna miljarder i energikostnader

Potentialen för lönsam energieffektivisering i kommunala fastigheter och bostäder är både stor och oomtvistad. Jämfört med nuvarande besparingstakt skulle ytterligare 31 TWh kunna sparas över en tioårsperiod. För landets kommuner motsvarar det en kostnadsbesparing på närmare 18 miljarder kronor. Nu måste möjligheten till energieffektivisering lyftas högre upp på den politiska dagordningen och ges den tyngd i energidebatten som den stora potentialen motivera, skriver företrädare för Siemens i Dagens Samhälle.

Läs mer här. 

”Dags för en ny statlig utredning om energieffektivisering!”

På Energimyndighetens konferens Energismart den 4 november talade bland andra Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma och energiminister Ibrahim Baylan. Syftet med konferensen var att fördjupa samtalet kring energieffektivisering tillsammans med berörda intressenter i samhället. Svensk Energis expert på energieffektivisering, Henrik Wingfors, förde fram två budskap till åhörarna. Det ena handlar om att EU:s mål och politik för energieffektivisering inte tjänar oss särskilt väl. Det andra budskapet är att det är dags för en ny statlig utredning för energieffektivisering, skriver Svenskt Energi på sin hemsida.

Läs mer här.

SABO föreslår hur EU:s energiregler kan förbättras

Nu inleder Europeiska kommissionen en översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda. SABO nyttjar tillfället och framför synpunkter på hur regelverket kan förbättras. SABO förslår att det införs krav på verifiering av byggnaders energiprestanda, men att detaljerna för hur verifieringen ska gå till utformas av respektive medlemsstat. De föreslår även att bostadsföretag ska kunna certifiera egna energiexperter för att genomföra energideklarationer och att platsbesök av konsult inte är obligatoriskt vid energideklarationer.

Läs mer här.

Gör om nya byggregler

Regeringen ska i höst ta beslut om skärpta energikrav för hus. Bostadsbyggande behöver öka, men vi måste samtidigt bygga hållbart. Tyvärr kommer det förslag till nya byggregler som regeringen sänt ut på remiss inte att bidra till hållbart byggande. Man har helt missat systemperspektivet; att varje byggnads energisystem är en del i ett större energisystem, skriver Jonas Abrahamsson VD E.ON Sverige, Johan Hassel VD Global Utmaning och Carl-Johan Enström professor emeritus stadsutveckling på KTH samt ordförande i Global Utmanings råd för Hållbara Städer på Västerviks-Tidningens debattsida den 30 oktober.

Läs mer här.

Boverket övertolkar EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda

I Boverkets förslag till nya energikrav presenterades plötsligt en modell som skulle undanta viss förnybar energi från energikraven, till skillnad från annan förnybar energi, som fjärrvärme. Motivet var att EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda skulle kräva detta. Svensk Fjärrvärme har låtit advokatfirman Öberg & Associés utreda frågan. Svaret är glasklart – det finns inget stöd för Boverkets tolkning i direktivet, skriver Svensk Fjärrvärme i ett pressmeddelande.

Läs mer här.

Livscykeltänkande ger ett klimatsmart samhälle

Allt fler byggherrar använder sig av livscykeltänkande (LCA) när byggnader planeras, byggs och rivs. Med kunskaper om byggnaders livslängd kan bygg- och fastighetssektorn ta fler steg i riktning mot ett klimatsmartare samhälle, skriver Boverket angående deras rapport Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv som publicerades nyligen.

Läs hela rapporten här.