Logga

Per Kågeson: ”Behövs avsevärt bättre konsekvensbeskrivningar för att undvika suboptimering”

Per Kågeson, som är en känd forskare, utredare och miljödebattör, har författat en rapport till Eneff-forum som handlar om hur risken för suboptimering i den svenska energi- och klimatpolitiken kan minska. Han inlägg är ett fristående bidrag till debatten.

Kågeson ger råd till regeringen och Energikommissionen om hur risken för suboptimering ska undvikas. En av hans främsta slutsatser är att det inte läggs tillräckligt mycket arbete på genomarbetade och relevanta konsekvensanalyser ur ett systemperspektiv.

– Det är många statliga utredningar som missar att göra bra konsekvensanalyser, och som får väldigt mycket stryk från remissinstanser och sen vågar politikerna inte fatta beslut därför att remissen gav intryck av att det inte var särskilt väl förberett.

Kågeson berättar i en längre intervju med Eneff-forum om slutsatserna och förslagen i hans rapport.

Läs mer.

”Möjligheten att tillgodoräkna miljövärdet av ”grön el” måste hanteras korrekt i Miljöbyggnad 3.0”

Arbetet med utvecklingen av Miljöbyggnad 3.0 har nyligen startat inom Sweden Green Building Council (SGBC). Inför uppstarten av arbetet har Erik Dotzauer, till vardags verksam vid Fortum Värme och adjungerad professor vid Mälardalens högskola, skickat en inlaga om ursprungsmärkning av el till projektgruppen.

– Jag hoppas att inlagan bidrar till kunskapsuppbyggnad bland de aktörer som utnyttjar möjligheten att köpa ”grön el”. Det behövs helt klart en utbildningsinsats, både bland fastighetsägare och energibolag om hur systemet för ursprungsmärkning av el fungerar, förklarar Erik Dotzauer.

Eneff-forum har intervjuat Erik Dotzauer.

Läs mer.

Jenny Gode, IVL: ”Det behövs debatt om miljöcertifieringssystemen”

Eneff-forum har intervjuat Jenny Gode, som är enhetschef inom ​Klimat & Hållbara samhällssystem på Svenska Miljöinstitutet, IVL, om hennes syn på de problem och frågeställningar som Erik Dotzauer lyfter i sin inlaga. Den inlagan publiceras i en annan intervju på Eneff-forum.

– Det behövs en debatt kring det här. Hur kan vi skapa miljöcertifieringssystem för byggnader som styr åt resurseffektiva byggnader med låg miljöpåverkan under hela livslängden? Det blir problem, tycker jag, när man genom att köpa förnybar el kan komma undan andra byggnadslösningar som ur systemperspektiv är bättre, säger Jenny Gode.

Läs mer.

Bild 1

”Vårt förslag uppfyller EU-direktivet”

Strax innan sommaren presenterade Boverket sitt förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader. Regeringen har haft förslaget ute på remiss.

Erik Olsson, från Boverket har medverkat i arbetet kring det nya förslaget, främst med systemgränsfrågan. Eneff-forum har intervjuat honom om diskussionerna och slutsatserna kring bland annat systemgränser.

Han menar att en viktig utgångspunkt har varit att föreslå en definition av energiprestanda som uppfyller EU direktivet om byggnaders energiprestanda. Den systemgräns som kallas köpt energi, är den som Boverket bedömer bäst överensstämmer med detta.

Läs mer.

”Tillsätt en ny utredning”

Erik Thornström, som är Svensk Fjärrvärmes expert på skatter och styrmedel, är mycket kritisk till Boverkets förslag och menar att det motverkar energieffektivisering. I en intervju med Eneff-forum utvecklar han Svensk Fjärrvärmes kritik och syn på Boverkets förslag.

– Det behöver göras en ny utredning där man på allvar kan titta igenom systemgränsvalet, säger Erik Thornström.

Läs mer.

Många remissyttranden om Boverkets förslag

Det var många som kände sig kallade att lämna svar på regeringens remiss om Boverkets förslag på hur Sverige ska tillämpa energikraven för nära-nollenergihus (NNE-hus).

Ett 90-tal remissvar har kommit in till Miljö- och energidepartementet. Det är tre huvudfrågor som återkommer i flera remissvar Det handlar om systemgränsen, viktningsfaktorn och begreppet fritt flödande energi.

De som är kritiska till förslaget menar att det leder till mindre energieffektivisering, ökar kostnaderna för nya bostäder och snedvrider konkurrensen på värmemarknaden. Andra menar att förslaget är ett steg i rätt riktning. Flera remissinstanser beklagar att Boverket och Energimyndigheten inte kommit överens.

Läs mer.

Nyhetsbrev 8

Konvertering från fjärrvärme till bergvärmepump fördubblar koldioxidutsläpp

Att Boverkets byggregler (BBR) inte tar hänsyn till olika energislags klimatpåverkan debatteras flitigt och är en av huvudfrågorna när Boverket skall göra om energihushållningskraven.

Eneff-forum har intervjuat Jonas Gräslund, teknikchef på Skanska, som har gjort en allmän beräkning på en konvertering från fjärrvärme/fjärrkyla till bergvärmepump. Utfallet är alarmerande i form av en ökning av såväl primärenergi som en fördubbling av koldioxidutsläppen. Det är en konsekvens av BBR.

Läs mer.

”Det behövs ett resursindex”

Eneff-forum har intervjuat Martin Erlandsson hos IVL Svenska Miljöinstitutet som har ett regeringsuppdrag att utreda konsekvenserna av olika LCA-beräkningar (livscykelanalys) kopplat till att bygga husen i förhållande till olika energiprestanda för byggnaden sett över hela dess livscykel.

Läs mer.

Ett systemperspektiv kräver bred kunskap och rätt utformade styrmedel

John Johnsson är projektledare för värmemarknadsprojektet, vars övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värmemarknaden som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimatmålsättningar.

I en intervju med Eneff-forum berättar John Johnsson mer om värmemarknadsprojektet.

Läs mer.

Bild Nyhetsbrev 7

Energikommissionens direktiv – energisystem i förändring kräver handling

Den 6 mars presenterade energiminister Ibrahim Baylan Energikommissionen, en parlamentarisk kommission under ledning av energiministern själv. Det långsiktiga arbetet i kommissionen syftar till att se över energiförsörjningen till 2050, med ett särskilt fokus på energiförsörjningen till industrin och med hänsyn till klimat och miljö. Energikommissionen kommer att bestå av ledamöter från alla partier i riksdagen utifrån mandatfördelningen och bedrivas i nära dialog med intressenter inom energiområdet.

Läs mer.